SecWiki周刊(第520期)
2024/02/12-2024/02/18
安全技术
[漏洞分析]  代码审计思路经验谈
https://mp.weixin.qq.com/s/P3HUq0e68nFsyQXWQ7t0JA
[比赛]  CTF中原型链污染位点探究
https://xz.aliyun.com/t/13617
[其它]  AI与网络安全:从传统到生成式
https://mp.weixin.qq.com/s/CgJA2CKjScrDgYz0-XDNSQ
[杂志]  SecWiki周刊(第519期)
https://www.sec-wiki.com/weekly/519
-----微信ID:SecWiki-----
SecWiki,12年来一直专注安全技术资讯分析!
SecWiki:https://www.sec-wiki.com

本期原文地址: SecWiki周刊(第520期)